Termen En Voorwaarden

Op het bezoek en gebruik van www.geldslaaf.nl en overige door ons aangeboden producten en diensten zijn gebruikers voorwaarden van toepassing. Bestudeer de gebruikers voorwaarden aandachtig voor u www.geldslaaf.nl bezoekt en/of gebruik maakt van onze diensten.

Zijn er één of meerdere punten in onze algemene voorwaarden waarin u zich niet kunt vinden of ondervindt u hinder bij het lezen van deze algemene voorwaarden breek dan het bezoek aan deze website direct af.

Dit of toekomstige bezoeken aan www.gelslaaf.nl alsmede het gebruik van onze producten en diensten impliceert dat u deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

1. Gebruikers Voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden tussen www.geldslaaf.nl en de Gebruiker.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op gebruik van www.geldslaaf.nl alsmede de producten en diensten.
1.3 Volgorde van geldigheid: De gebruikers voorwaarden. Daarnaast geldt de wet of de Europese regelgeving voor zover deze nog niet in de lokale wet is verwerkt.
1.4 Waar onderdelen van deze voorwaarden mogelijk nietig of vernietigbaar zijn blijven de overige onderdelen van kracht en wordt overigens het betreffende onderdeel geconverteerd in een wel geldend onderdeel dat de oorspronkelijke bedoeling zoveel mogelijk benadert.

2. Inhoud en gebruik

2.1 www.geldslaaf.nl heeft als doel het ondersteunen van het gebruik en de betaling van de aangeboden producten en diensten.
2.2 De aangeboden producten diensten via www.geldslaaf.nl zijn beschikbaar voor iedere persoon welke de minimale leeftijd van 18 heeft bereikt, ongeacht geografische locatie van de gebruiker. Indien u onder de minimale leeftijd van 18 jaar bent, breek dan het bezoek aan de website direct af.
2.3 Gebruikers van de website kunnen een account aanmaken door het registratie proces volledige te doorlopen, tijdens het doorlopen van het registratie proces dient u actuele informatie zoals bijvoorbeeld uw e-mail adres, gebruikersnaam en wachtwoord te verschaffen.
2.4 Het is niet toegestaan meerdere accounts aan te maken, en/of een account over te dragen en/of voor andere gebruikers aan te maken. www.geldslaaf.nl heeft het recht een account per direct, zonder opgaaf van reden te verwijderen, beëindigen of blokkeren van toegang.
2.5 De gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn account gegevens, hieronder vallen gebruikersnaam, e-mail en wachtwoord gegevens plus alle extra gegevens welke de gebruiker in zijn looptijd heeft opgegeven en/of gedeeld met www.geldslaaf.nl
2.6 Ongeautoriseerde toegang verschaffen tot betaalde producten en/of diensten is strafbaar, bij misbruik van de website zal aangifte gedaan worden.

3. Content

3.1 www.geldslaaf.nl is volledig verantwoordelijk voor alle op de website gepubliceerde content met uitzondering van de teksten, afbeeldingen, videos en/of live beelden van een performer.
3.2 De performer is onafhankelijk en maakt gebruik van www.geldslaaf.nl om zijn of haar producten en diensten te leveren aan gebruikers van de website. De performer bepaalt hierbij geheel zelf waaruit de door hem geleverde diensten bestaan, mits de geleverde diensten niet in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving en de wetgeving in het land van waaruit de performer diensten levert. Indien de geleverde diensten in strijd zijn met de wetgeving van het geografisch gebied waarin de gebruiker zich bevindt, dan dient de gebruiker de diensten direct af te breken.
3.3 www.geldslaaf.nl is niet verantwoordelijk voor handelingen verricht door performers die in strijd zijn met de wet. www.geldslaaf.nl heeft niet de beschikking over middelen om de inhoud van de door de performer geleverde diensten permanent te controleren. Bij vermoeden van overtreding van de wet door een performer dient de gebruiker ten alle tijden www.geldslaaf.nl direct op de hoogte brengen. www.geldslaaf.nl zal vervolgens alle binnen haar mogelijkheden liggende inspanningen verrichten om herhaling hiervan te voorkomen en indien noodzakelijk betreffende uitingen op de website te verwijderen.
3.4 www.geldslaaf.nl gebruikt onder andere websites van derden om, al dan niet tegen vergoeding, bezoekers te sturen naar onze producten en diensten. Deze derden die verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van HTML tekst links zijn hierbij zelf aansprakelijk voor de inhoud van de website en de wijze waarop deze derde de gebruiker door middel van HTML tekst links naar de website stuurt.

4. Aansprakelijkheid

4.1 www.geldslaaf.nl spant zich maximaal voor gebruikers, om door ononderbroken wijze gebruik te kunnen maken van de producten en diensten, tevens met redelijke beschikbare middelen de producten en diensten te beveiligen.
4.2 Gebruiker kan www.geldslaaf.nl op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor hinder door werkzaamheden, problemen, interventies, wijzigingen of beperkingen van functionaliteit of andere zaken die van invloed zijn op de beschikbaarheid van de Website of overige diensten van www.geldslaaf.nl

5. Nederlands recht en geschillen

5.1 Op gebruik van www.geldslaaf.nl en de aangeboden producten en diensten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
5.2 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
5.3 Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.